Tag Archives: Biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng là mẫu văn bản dùng để xác nhận việc chấm dứt và hoàn thành hợp đồng của 2 bên. Trong đó cần phải ghi rõ những thỏa thuận, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của 2 bên khi đã chấm dứt hợp đồng chính. Để nhằm tránh xảy ra […]